Vipera ammodytes ammodytes Lake Scutari Female - slippery42